2009 Class AAA Section One Individual Tournament
2009 Section One Tournament

Class AAA Results


103AAA
Trey Hable (9) 28-10———————————————————— 
Albert Lea Area             |Trey Hable——————— 
                    |#729 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Trey Hable——————— 
                             |#841 Fall 222  |
                             |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |
                    |Clint Allen——————         |
                    |#730 bye              |
Clint Allen (8) 12-21———————————————————                  |Trey Hable——————— 
Rochester Century                              |#953 Fall 49   |
                                      |         |
Matt Metcalf (8) 8-11———————————————————                  |         |
Northfield               |Matt Metcalf—————         |         |
                    |#731 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Carter Williamson         |
                             |#842 Fall 452           |
                             |                  |
bye—————————————————————————————————————         |                  |
                    |Carter Williamson                  |
                    |#732 bye                CHAMPION   |
Carter Williamson (7) 23-19—————————————                   Trey Hable——————— 
Rochester John Marshall                           #1052 3-2    |
                                               |
Brandon Peters (8) 29-13————————————————                           |
Faribault                |Brandon Peters———                  |
                    |#733 bye     |                  |
bye—————————————————————————————————————         |Brandon Peters———         |
                             |#843 Fall 122  |         |
                             |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |         |
                    |Jacob Finnegan———         |         |
                    |#734 bye              |         |
Jacob Finnegan (8) 12-22————————————————                  |Nick Scheffert——— 
Austin                                   |#954 6-0     
                                      |
Will Krageschmidt (8) 12-17—————————————                  |
Winona/Winona Cotter          |Will Krageschmidt         |
                    |#735 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Nick Scheffert——— 
                             |#844 14-2    
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Nick Scheffert——— 
                    |#736 bye     
Nick Scheffert (10) 32-7————————————————          Nick Scheffert———  TRUE SECOND
Owatonna                          Owatonna     |Nick Scheffert——— 
                              bye—————————————— #1079 no match  
                                      
                              Carter Williamson 
bye—————————————————————————————————————          Rochester John Ma|
                    |Will Krageschmidt         |Carter Williamson 
Will Krageschmidt——————————————————————— #897 bye     |         |#1009 11-8    |
 Winona/Winona Cotter                   |Will Krageschmidt         |
bye—————————————————————————————————————         |#981 13-0      Third Place  |
                    |Jacob Finnegan———         Brandon Peters——— |
Jacob Finnegan—————————————————————————— #898 bye              #1051 Fall 502  |
 Austin                          Brandon Peters———         |
bye—————————————————————————————————————          Faribault    |         |
                    |Matt Metcalf—————         |Brandon Peters——— 
Matt Metcalf———————————————————————————— #899 bye     |         |#1010 Fall 52  
 Northfield                        |Matt Metcalf————— 
bye—————————————————————————————————————         |#982 11-2    
                    |Clint Allen—————— 
Clint Allen————————————————————————————— #900 bye     
 Rochester Century           
                              Will Krageschmidt  Fifth Place
                              Winona/Winona Cot|Matt Metcalf————— 
                                      |#1037 7-2    
                              Matt Metcalf————— 
                              Northfield    

112AAA
Cory Hansen (10) 38-4——————————————————— 
Albert Lea Area             |Cory Hansen—————— 
                    |#737 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Cory Hansen—————— 
                             |#845 Fall 46   |
                             |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |
                    |Jake Allen———————         |
                    |#738 bye              |
Jake Allen (8) 2-11—————————————————————                  |Cory Hansen—————— 
Rochester Century                              |#955 13-0    |
                                      |         |
Colin Sheehan (12) 19-18————————————————                  |         |
Austin                 |Colin Sheehan————         |         |
                    |#739 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Jake Hanson——————         |
                             |#846 8-4              |
                             |                  |
bye—————————————————————————————————————         |                  |
                    |Jake Hanson——————                  |
                    |#740 bye                CHAMPION   |
Jake Hanson (8) 17-21———————————————————                   Cory Hansen—————— 
Rochester Mayo                                #1054 6-0    |
                                               |
Brandon Canedy (11) 31-6————————————————                           |
Northfield               |Brandon Canedy———                  |
                    |#741 bye     |                  |
bye—————————————————————————————————————         |Brandon Canedy———         |
                             |#847 14-7    |         |
                             |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |         |
                    |Marcus Riggle————         |         |
                    |#742 bye              |         |
Marcus Riggle (8) 12-12—————————————————                  |Dillin Schultz——— 
Faribault                                  |#956 12-5    
                                      |
Charlie Stellpflug (10) 10-30———————————                  |
Rochester John Marshall         |C Stellpflug—————         |
                    |#743 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Dillin Schultz——— 
                             |#848 Inj. Default
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Dillin Schultz——— 
                    |#744 bye     
Dillin Schultz (11) 24-11———————————————          Dillin Schultz———  TRUE SECOND
Owatonna                          Owatonna     |Dillin Schultz——— 
                              bye—————————————— #1080 no match  
                                      
                              Jake Hanson—————— 
bye—————————————————————————————————————          Rochester Mayo  |
                    |C Stellpflug—————         |Jake Hanson—————— 
Charlie Stellpflug—————————————————————— #901 bye     |         |#1011 Fall 138  |
 Rochester John Marshall                 |Marcus Riggle————         |
bye—————————————————————————————————————         |#983 Inj. Default  Third Place  |
                    |Marcus Riggle————         Brandon Canedy——— |
Marcus Riggle——————————————————————————— #902 bye              #1053 5-0    |
 Faribault                         Brandon Canedy———         |
bye—————————————————————————————————————          Northfield    |         |
                    |Colin Sheehan————         |Brandon Canedy——— 
Colin Sheehan——————————————————————————— #903 bye     |         |#1012 Fall 328  
 Austin                          |Colin Sheehan———— 
bye—————————————————————————————————————         |#984 Fall 35   
                    |Jake Allen——————— 
Jake Allen—————————————————————————————— #904 bye     
 Rochester Century           
                              Marcus Riggle————  Fifth Place
                              Faribault    |Colin Sheehan———— 
                                      |#1038 14-6    
                              Colin Sheehan———— 
                              Austin      

119AAA
Garrett Steiger (12) 36-3——————————————— 
Rochester John Marshall         |Garrett Steiger—— 
                    |#745 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Garrett Steiger—— 
                             |#849 bye     |
                             |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |
                    |bye——————————————         |
                    |#746 no match           |
bye—————————————————————————————————————                  |Garrett Steiger—— 
                                      |#957 Fall 44   |
                                      |         |
Coltan Koster (11) 4-23—————————————————                  |         |
Rochester Mayo             |Coltan Koster————         |         |
                    |#747 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Bowen Schultz————         |
                             |#850 Fall 16            |
                             |                  |
bye—————————————————————————————————————         |                  |
                    |Bowen Schultz————                  |
                    |#748 bye                CHAMPION   |
Bowen Schultz (8) 26-18—————————————————                   Garrett Steiger—— 
Owatonna                                   #1056 7-0    |
                                               |
Luke Schwalbe (11) 27-11————————————————                           |
Northfield               |Luke Schwalbe————                  |
                    |#749 bye     |                  |
bye—————————————————————————————————————         |Luke Schwalbe————         |
                             |#851 15-3    |         |
                             |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |         |
                    |Erick Power——————         |         |
                    |#750 bye              |         |
Erick Power (8) 12-20———————————————————                  |Dalton Westerlund 
Austin                                   |#958 Fall 327  
                                      |
Alex Zabel (10) 5-20————————————————————                  |
Faribault                |Alex Zabel———————         |
                    |#751 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Dalton Westerlund 
                             |#852 Fall 49   
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Dalton Westerlund 
                    |#752 bye     
Dalton Westerlund (9) 33-7——————————————          Dalton Westerlund  TRUE SECOND
Albert Lea Area                      Albert Lea Area |Dalton Westerlund 
                              Bowen Schultz———— #1081 3-2    
                              Owatonna     
                              Bowen Schultz———— 
bye—————————————————————————————————————          Owatonna     |
                    |Alex Zabel———————         |Bowen Schultz———— 
Alex Zabel—————————————————————————————— #905 bye     |         |#1013 TF 339 15-0|
 Faribault                        |Erick Power——————         |
bye—————————————————————————————————————         |#985 Fall 143    Third Place  |
                    |Erick Power——————         Bowen Schultz———— |
Erick Power————————————————————————————— #906 bye              #1055 5-1    |
 Austin                          Luke Schwalbe————         |
bye—————————————————————————————————————          Northfield    |         |
                    |Coltan Koster————         |Luke Schwalbe———— 
Coltan Koster——————————————————————————— #907 bye     |         |#1014 Fall 27  
 Rochester Mayo                      |Coltan Koster———— 
bye—————————————————————————————————————         |#986 bye     
                    |bye—————————————— 
bye————————————————————————————————————— #908 no match  
                    
                              Erick Power——————  Fifth Place
                              Austin      |Erick Power—————— 
                                      |#1039 Fall 136  
                              Coltan Koster———— 
                              Rochester Mayo  

125AAA
Cody Hansen (12) 37-4——————————————————— 
Albert Lea Area             |Cody Hansen—————— 
                    |#753 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Cody Hansen—————— 
                             |#853 Fall 340  |
                             |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |
                    |Gabe Miller——————         |
                    |#754 bye              |
Gabe Miller (12) 14-25——————————————————                  |Cody Hansen—————— 
Rochester Century                              |#959 TF 400 17-0 |
                                      |         |
Seth Scott (10) 0-3—————————————————————                  |         |
Rochester John Marshall         |Seth Scott———————         |         |
                    |#755 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Blake Patton—————         |
                             |#854 Fall 124           |
                             |                  |
bye—————————————————————————————————————         |                  |
                    |Blake Patton—————                  |
                    |#756 bye                CHAMPION   |
Blake Patton (11) 23-18—————————————————                   Cody Hansen—————— 
Rochester Mayo                                #1058 9-0    |
                                               |
Adam Kubat (10) 17-16———————————————————                           |
Owatonna                |Adam Kubat———————                  |
                    |#757 bye     |                  |
bye—————————————————————————————————————         |Adam Kubat———————         |
                             |#855 Fall 11   |         |
                             |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |         |
                    |Peter Seitz——————         |         |
                    |#758 bye              |         |
Peter Seitz (10) 5-22———————————————————                  |Adam Woitalla———— 
Faribault                                  |#960 7-3     
                                      |
Dylan Diekmann (9) 8-19—————————————————                  |
Austin                 |Dylan Diekmann———         |
                    |#759 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Adam Woitalla———— 
                             |#856 TF 251 15-0 
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Adam Woitalla———— 
                    |#760 bye     
Adam Woitalla (9) 32-5——————————————————          Adam Woitalla————  TRUE SECOND
Northfield                         Northfield    |Adam Woitalla———— 
                              Blake Patton————— #1082 Fall 447  
                              Rochester Mayo  
                              Blake Patton————— 
bye—————————————————————————————————————          Rochester Mayo  |
                    |Dylan Diekmann———         |Blake Patton————— 
Dylan Diekmann—————————————————————————— #909 bye     |         |#1015 Fall 122  |
 Austin                          |Dylan Diekmann———         |
bye—————————————————————————————————————         |#987 Fall 244    Third Place  |
                    |Peter Seitz——————         Blake Patton————— |
Peter Seitz————————————————————————————— #910 bye              #1057 Fall 131  |
 Faribault                         Adam Kubat———————         |
bye—————————————————————————————————————          Owatonna     |         |
                    |Seth Scott———————         |Adam Kubat——————— 
Seth Scott—————————————————————————————— #911 bye     |         |#1016 9-0    
 Rochester John Marshall                 |Gabe Miller—————— 
bye—————————————————————————————————————         |#988 Fall 456  
                    |Gabe Miller—————— 
Gabe Miller————————————————————————————— #912 bye     
 Rochester Century           
                              Dylan Diekmann———  Fifth Place
                              Austin      |Dylan Diekmann——— 
                                      |#1040 Fall 251  
                              Gabe Miller—————— 
                              Rochester Century

130AAA
Hector Millan (12) 39-3————————————————— 
Owatonna                |Hector Millan———— 
                    |#761 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Hector Millan———— 
                             |#857 TF 426 22-8 |
                             |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |
                    |Jake Mandelko————         |
                    |#762 bye              |
Jake Mandelko (11) 6-25—————————————————                  |Hector Millan———— 
Rochester Century                              |#961 Fall 129  |
                                      |         |
Thao Doan (10) 2-20—————————————————————                  |         |
Austin                 |Thao Doan————————         |         |
                    |#763 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Jacob Bosshart———         |
                             |#858 Fall 115           |
                             |                  |
bye—————————————————————————————————————         |                  |
                    |Jacob Bosshart———                  |
                    |#764 bye                CHAMPION   |
Jacob Bosshart (10) 13-28———————————————                   Hector Millan———— 
Rochester John Marshall                           #1060 6-2    |
                                               |
Matt Jaeckels (11) 17-17————————————————                           |
Northfield               |Matt Jaeckels————                  |
                    |#765 bye     |                  |
bye—————————————————————————————————————         |Matt Jaeckels————         |
                             |#859 9-2     |         |
                             |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |         |
                    |James Dennis—————         |         |
                    |#766 bye              |         |
James Dennis (10) 8-23——————————————————                  |Trevor Rasmussen— 
Faribault                                  |#962 Fall 247  
                                      |
Nick Tremain (8) 2-8————————————————————                  |
Rochester Mayo             |Nick Tremain—————         |
                    |#767 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Trevor Rasmussen— 
                             |#860 Fall 225  
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Trevor Rasmussen— 
                    |#768 bye     
Trevor Rasmussen (11) 31-7——————————————          Trevor Rasmussen—  TRUE SECOND
Albert Lea Area                      Albert Lea Area |Trevor Rasmussen— 
                              bye—————————————— #1083 no match  
                                      
                              Jacob Bosshart——— 
bye—————————————————————————————————————          Rochester John Ma|
                    |Nick Tremain—————         |Jacob Bosshart——— 
Nick Tremain———————————————————————————— #913 bye     |         |#1017 Fall 128  |
 Rochester Mayo                      |James Dennis—————         |
bye—————————————————————————————————————         |#989 Fall 343    Third Place  |
                    |James Dennis—————         Matt Jaeckels———— |
James Dennis———————————————————————————— #914 bye              #1059 Fall 436  |
 Faribault                         Matt Jaeckels————         |
bye—————————————————————————————————————          Northfield    |         |
                    |Thao Doan————————         |Matt Jaeckels———— 
Thao Doan——————————————————————————————— #915 bye     |         |#1018 Fall 453  
 Austin                          |Jake Mandelko———— 
bye—————————————————————————————————————         |#990 Fall 57   
                    |Jake Mandelko———— 
Jake Mandelko——————————————————————————— #916 bye     
 Rochester Century           
                              James Dennis—————  Fifth Place
                              Faribault    |James Dennis————— 
                                      |#1041 11-2    
                              Jake Mandelko———— 
                              Rochester Century

135AAA
Marcus Wolf (10) 30-9——————————————————— 
Rochester Mayo             |Marcus Wolf—————— 
                    |#769 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Marcus Wolf—————— 
                             |#861 Fall 115  |
                             |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |
                    |Mitch Brown——————         |
                    |#770 bye              |
Mitch Brown (9) 13-18———————————————————                  |Marcus Wolf—————— 
Rochester Century                              |#963 8-5     |
                                      |         |
Tyler Malecha (11) 18-15————————————————                  |         |
Northfield               |Tyler Malecha————         |         |
                    |#771 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Jake Fox—————————         |
                             |#862 11-5             |
                             |                  |
bye—————————————————————————————————————         |                  |
                    |Jake Fox—————————                  |
                    |#772 bye                CHAMPION   |
Jake Fox (11) 24-17—————————————————————                   Carter Kortan———— 
Owatonna                                   #1062 5-4    |
                                               |
Luke Robison (12) 31-13—————————————————                           |
Rochester John Marshall         |Luke Robison—————                  |
                    |#773 Fall 22   |                  |
Nathan Pflueghouft (9) 0-3——————————————         |Luke Robison—————         |
Winona/Winona Cotter                   |#863 Fall 151  |         |
                             |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |         |
                    |Matt Purfeerst———         |         |
                    |#774 bye              |         |
Matt Purfeerst (10) 15-20———————————————                  |Carter Kortan———— 
Faribault                                  |#964 9-5     
                                      |
Zach Sauer (12) 11-27———————————————————                  |
Austin                 |Zach Sauer———————         |
                    |#775 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Carter Kortan———— 
                             |#864 11-2    
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Carter Kortan———— 
                    |#776 bye     
Carter Kortan (10) 20-14————————————————          Marcus Wolf——————  TRUE SECOND
Albert Lea Area                      Rochester Mayo  |Marcus Wolf—————— 
                              Luke Robison————— #1084 8-4    
                              Rochester John Ma
                              Jake Fox————————— 
bye—————————————————————————————————————          Owatonna     |
                    |Zach Sauer———————         |Jake Fox————————— 
Zach Sauer—————————————————————————————— #917 bye     |         |#1019 Fall 145  |
 Austin                          |Matt Purfeerst———         |
bye—————————————————————————————————————         |#991 10-2      Third Place  |
                    |Matt Purfeerst———         Luke Robison————— |
Matt Purfeerst—————————————————————————— #918 bye              #1061 6-4    |
 Faribault                         Luke Robison—————         |
Nathan Pflueghouft——————————————————————          Rochester John Ma|         |
 Winona/Winona Cotter          |Tyler Malecha————         |Luke Robison————— 
Tyler Malecha——————————————————————————— #919 Fall 40   |         |#1020 6-0    
 Northfield                        |Tyler Malecha———— 
bye—————————————————————————————————————         |#992 16-3    
                    |Mitch Brown—————— 
Mitch Brown————————————————————————————— #920 bye     
 Rochester Century           
                              Matt Purfeerst———  Fifth Place
                              Faribault    |Tyler Malecha———— 
                                      |#1042 Fall 420  
                              Tyler Malecha———— 
                              Northfield    

140AAA
Tristin Faust (11) 32-3————————————————— 
Northfield               |Tristin Faust———— 
                    |#777 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Tristin Faust———— 
                             |#865 Fall 138  |
                             |         |
Lucas Akkerman (11) 8-14————————————————         |         |
Austin                 |Lucas Akkerman———         |
                    |#778 OT 9-7            |
Ryan Williamson (9) 13-28———————————————                  |Tristin Faust———— 
Rochester John Marshall                           |#965 Fall 56   |
                                      |         |
Nick Knott (11) 28-14———————————————————                  |         |
Faribault                |Nick Knott———————         |         |
                    |#779 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Nick Knott———————         |
                             |#866 6-2              |
                             |                  |
bye—————————————————————————————————————         |                  |
                    |Justin Duruji————                  |
                    |#780 bye                CHAMPION   |
Justin Duruji (10) 13-9—————————————————                   Tristin Faust———— 
Owatonna                                   #1064 9-3    |
                                               |
Connor Kortan (10) 17-15————————————————                           |
Albert Lea Area             |Connor Kortan————                  |
                    |#781 bye     |                  |
bye—————————————————————————————————————         |Connor Kortan————         |
                             |#867 2-0     |         |
                             |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |         |
                    |Mike Babcock—————         |         |
                    |#782 bye              |         |
Mike Babcock (12) 20-14—————————————————                  |Warren Brink————— 
Rochester Century                              |#966 3xOT 8-7  
                                      |
Jared Smith (11) 7-18———————————————————                  |
Winona/Winona Cotter          |Jared Smith——————         |
                    |#783 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Warren Brink————— 
                             |#868 Fall 348  
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Warren Brink————— 
                    |#784 bye     
Warren Brink (12) 28-13—————————————————          Warren Brink—————  TRUE SECOND
Rochester Mayo                       Rochester Mayo  |Nick Knott——————— 
                              Nick Knott——————— #1085 5-3    
                              Faribault    
                              Nick Knott——————— 
Ryan Williamson—————————————————————————          Faribault    |
 Rochester John Marshall        |Ryan Williamson——         |Nick Knott——————— 
Jared Smith————————————————————————————— #921 17-10    |         |#1021 Tf 412 15-0|
 Winona/Winona Cotter                   |Ryan Williamson——         |
bye—————————————————————————————————————         |#993 9-2              |
                    |Mike Babcock—————         Nick Knott——————— |
Mike Babcock———————————————————————————— #922 bye              #1063 10-3    |
 Rochester Century                     Connor Kortan————         |
bye—————————————————————————————————————          Albert Lea Area |         |
                    |Justin Duruji————         |Justin Duruji———— 
Justin Duruji——————————————————————————— #923 bye     |         |#1022 5-1    
 Owatonna                         |Justin Duruji———— 
bye—————————————————————————————————————         |#994 Fall 303  
                    |Lucas Akkerman——— 
Lucas Akkerman—————————————————————————— #924 bye     
 Austin                 
                              Ryan Williamson——  Fifth Place
                              Rochester John Ma|Connor Kortan———— 
                                      |#1043 Fall 319  
                              Connor Kortan———— 
                              Albert Lea Area 

145AAA
Adam Kermes (12) 22-12—————————————————— 
Albert Lea Area             |Adam Kermes—————— 
                    |#785 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Adam Kermes—————— 
                             |#869 Fall 349  |
                             |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |
                    |Aaron Martinson——         |
                    |#786 bye              |
Aaron Martinson (11) 22-18——————————————                  |Adam Kermes—————— 
Rochester Mayo                               |#967 Fall 320  |
                                      |         |
Erich Moyer (10) 12-19——————————————————                  |         |
Rochester Century            |Erich Moyer——————         |         |
                    |#787 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Ryan Turnacliff——         |
                             |#870 Fall 509           |
                             |                  |
Spencer Neefe (12) 9-14—————————————————         |                  |
Winona/Winona Cotter          |Ryan Turnacliff——                  |
                    |#788 13-7                CHAMPION   |
Ryan Turnacliff (12) 19-13——————————————                   Adam Kermes—————— 
Northfield                                  #1066 1-0    |
                                               |
Taylor Hedberg (11) 30-11———————————————                           |
Owatonna                |Taylor Hedberg———                  |
                    |#789 bye     |                  |
bye—————————————————————————————————————         |Taylor Hedberg———         |
                             |#871 Fall 107  |         |
                             |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |         |
                    |Tim Moore————————         |         |
                    |#790 bye              |         |
Tim Moore (8) 9-13——————————————————————                  |Howie Underwood—— 
Rochester John Marshall                           |#968 4-0     
                                      |
Dalton Chmelik (10) 11-19———————————————                  |
Faribault                |Dalton Chmelik———         |
                    |#791 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Howie Underwood—— 
                             |#872 Fall 350  
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Howie Underwood—— 
                    |#792 bye     
Howie Underwood (11) 29-9———————————————          Howie Underwood——  TRUE SECOND
Austin                           Austin      |Howie Underwood—— 
                              bye—————————————— #1086 no match  
                                      
                              Ryan Turnacliff—— 
bye—————————————————————————————————————          Northfield    |
                    |Dalton Chmelik———         |Ryan Turnacliff—— 
Dalton Chmelik—————————————————————————— #925 bye     |         |#1023 17-7    |
 Faribault                        |Dalton Chmelik———         |
Spencer Neefe———————————————————————————         |#995 4-2       Third Place  |
 Winona/Winona Cotter          |Spencer Neefe————         Taylor Hedberg——— |
Tim Moore——————————————————————————————— #926 8-3              #1065 Fall 107  |
 Rochester John Marshall                  Taylor Hedberg———         |
bye—————————————————————————————————————          Owatonna     |         |
                    |Erich Moyer——————         |Taylor Hedberg——— 
Erich Moyer————————————————————————————— #927 bye     |         |#1024 Fall 328  
 Rochester Century                    |Aaron Martinson—— 
bye—————————————————————————————————————         |#996 TF 329 15-0 
                    |Aaron Martinson—— 
Aaron Martinson————————————————————————— #928 bye     
 Rochester Mayo             
                              Dalton Chmelik———  Fifth Place
                              Faribault    |Aaron Martinson—— 
                                      |#1044 4-0    
                              Aaron Martinson—— 
                              Rochester Mayo  

152AAA
Chad Zastrow (10) 36-4—————————————————— 
Rochester Century            |Chad Zastrow————— 
                    |#793 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Chad Zastrow————— 
                             |#873 8-2     |
                             |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |
                    |Trevor Friday————         |
                    |#794 bye              |
Trevor Friday (10) 5-11—————————————————                  |Chad Zastrow————— 
Albert Lea Area                               |#969 Fall 49   |
                                      |         |
Bryce Zahradnik (11) 13-17——————————————                  |         |
Austin                 |Bryce Zahradnik——         |         |
                    |#795 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Bryce Zahradnik——         |
                             |#874 5-1              |
                             |                  |
bye—————————————————————————————————————         |                  |
                    |Ryan Galvan——————                  |
                    |#796 bye                CHAMPION   |
Ryan Galvan (12) 8-9————————————————————                   Mike Minske—————— 
Rochester John Marshall                           #1068 7-1    |
                                               |
Tyler Thomas (11) 27-16—————————————————                           |
Owatonna                |Tyler Thomas—————                  |
                    |#797 bye     |                  |
bye—————————————————————————————————————         |Tyler Thomas—————         |
                             |#875 Fall 143  |         |
                             |         |         |
Evan Broughton (12) 2-15————————————————         |         |         |
Faribault                |Paul Tlougan—————         |         |
                    |#798 Fall 258           |         |
Paul Tlougan (12) 3-15——————————————————                  |Mike Minske—————— 
Winona/Winona Cotter                            |#970 Fall 141  
                                      |
Adam Therrien-Wille (10) 5-9————————————                  |
Northfield               |A Therrien-Wille—         |
                    |#799 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Mike Minske—————— 
                             |#876 Fall 56   
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Mike Minske—————— 
                    |#800 bye     
Mike Minske (11) 27-8———————————————————          Chad Zastrow—————  TRUE SECOND
Rochester Mayo                       Rochester Century|Tyler Thomas————— 
                              Tyler Thomas————— #1087 4-2    
                              Owatonna     
                              Bryce Zahradnik—— 
bye—————————————————————————————————————          Austin      |
                    |A Therrien-Wille—         |A Therrien-Wille— 
Adam Therrien-Wille————————————————————— #929 bye     |         |#1025 Fall 242  |
 Northfield                        |A Therrien-Wille—         |
bye—————————————————————————————————————         |#997 Fall 318           |
                    |Paul Tlougan—————         Tyler Thomas————— |
Paul Tlougan———————————————————————————— #930 bye              #1067 Fall 247  |
 Winona/Winona Cotter                   Tyler Thomas—————         |
Evan Broughton——————————————————————————          Owatonna     |         |
 Faribault               |Ryan Galvan——————         |Tyler Thomas————— 
Ryan Galvan————————————————————————————— #931 Fall 329  |         |#1026 6-3    
 Rochester John Marshall                 |Trevor Friday———— 
bye—————————————————————————————————————         |#998 Fall 358  
                    |Trevor Friday———— 
Trevor Friday——————————————————————————— #932 bye     
 Albert Lea Area            
                              Bryce Zahradnik——  Fifth Place
                              Austin      |Bryce Zahradnik—— 
                                      |#1045 OT 8-6   
                              Trevor Friday———— 
                              Albert Lea Area 

160AAA
Logan Kortan (12) 19-2—————————————————— 
Albert Lea Area             |Logan Kortan————— 
                    |#801 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Logan Kortan————— 
                             |#877 Fall 442  |
                             |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |
                    |Mat Becker———————         |
                    |#802 bye              |
Mat Becker (9) 13-19————————————————————                  |Logan Kortan————— 
Faribault                                  |#971 4-3     |
                                      |         |
Alex Evan (11) 11-11————————————————————                  |         |
Rochester John Marshall         |Alex Evan————————         |         |
                    |#803 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Ethan Eggum——————         |
                             |#878 10-1             |
                             |                  |
bye—————————————————————————————————————         |                  |
                    |Ethan Eggum——————                  |
                    |#804 bye                CHAMPION   |
Ethan Eggum (12) 34-4———————————————————                   Jordan Gnerer———— 
Austin                                    #1070 7-5    |
                                               |
Zach Hanson (12) 32-8———————————————————                           |
Rochester Mayo             |Zach Hanson——————                  |
                    |#805 bye     |                  |
bye—————————————————————————————————————         |Zach Hanson——————         |
                             |#879 Fall 147  |         |
                             |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |         |
                    |Chase Bratland———         |         |
                    |#806 bye              |         |
Chase Bratland (12) 1-8—————————————————                  |Jordan Gnerer———— 
Winona/Winona Cotter                            |#972 3-1 OT   
                                      |
Eric Allen (11) 1-6—————————————————————                  |
Rochester Century            |Eric Allen———————         |
                    |#807 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Jordan Gnerer———— 
                             |#880 TF 400 20-4 
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Jordan Gnerer———— 
                    |#808 bye     
Jordan Gnerer (11) 34-8—————————————————          Logan Kortan—————  TRUE SECOND
Owatonna                          Albert Lea Area |Logan Kortan————— 
                              Zach Hanson—————— #1088 6-5    
                              Rochester Mayo  
                              Ethan Eggum—————— 
bye—————————————————————————————————————          Austin      |
                    |Eric Allen———————         |Ethan Eggum—————— 
Eric Allen—————————————————————————————— #933 bye     |         |#1027 Fall 36  |
 Rochester Century                    |Eric Allen———————         |
bye—————————————————————————————————————         |#999 Fall 128    Third Place  |
                    |Chase Bratland———         Zach Hanson—————— |
Chase Bratland—————————————————————————— #934 bye              #1069 4-3    |
 Winona/Winona Cotter                   Zach Hanson——————         |
bye—————————————————————————————————————          Rochester Mayo  |         |
                    |Alex Evan————————         |Zach Hanson—————— 
Alex Evan——————————————————————————————— #935 bye     |         |#1028 Fall 254  
 Rochester John Marshall                 |Alex Evan———————— 
bye—————————————————————————————————————         |#1000 13-7    
                    |Mat Becker——————— 
Mat Becker—————————————————————————————— #936 bye     
 Faribault               
                              Eric Allen———————  Fifth Place
                              Rochester Century|Alex Evan———————— 
                                      |#1046 9-0    
                              Alex Evan———————— 
                              Rochester John Ma

171AAA
Dalton Henderson (11) 36-5—————————————— 
Owatonna                |Dalton Henderson— 
                    |#809 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Dalton Henderson— 
                             |#881 Fall 57   |
                             |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |
                    |Quin Schultz—————         |
                    |#810 bye              |
Quin Schultz (11) 8-10——————————————————                  |Dalton Henderson— 
Northfield                                 |#973 19-7    |
                                      |         |
Jordan Smith (11) 1-3———————————————————                  |         |
Winona/Winona Cotter          |Jordan Smith—————         |         |
                    |#811 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Caleb Breyer—————         |
                             |#882 Fall 258           |
                             |                  |
bye—————————————————————————————————————         |                  |
                    |Caleb Breyer—————                  |
                    |#812 bye                CHAMPION   |
Caleb Breyer (11) 22-12—————————————————                   Dalton Henderson— 
Faribault                                  #1072 5-3    |
                                               |
Taylor Giordano (12) 30-12——————————————                           |
Rochester John Marshall         |Taylor Giordano——                  |
                    |#813 bye     |                  |
bye—————————————————————————————————————         |Taylor Giordano——         |
                             |#883 19-5    |         |
                             |         |         |
Aaron Burt (12) 2-9—————————————————————         |         |         |
Rochester Mayo             |Bobbe Dulitz—————         |         |
                    |#814 Fall 226           |         |
Bobbe Dulitz (12) 4-5———————————————————                  |Matt Tiegs——————— 
Austin                                   |#974 13-2    
                                      |
Brian Russell (12) 11-28————————————————                  |
Rochester Century            |Brian Russell————         |
                    |#815 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Matt Tiegs——————— 
                             |#884 Fall 316  
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Matt Tiegs——————— 
                    |#816 bye     
Matt Tiegs (11) 30-4————————————————————          Matt Tiegs———————  TRUE SECOND
Albert Lea Area                      Albert Lea Area |Matt Tiegs——————— 
                              Caleb Breyer————— #1089 10-3    
                              Faribault    
                              Caleb Breyer————— 
bye—————————————————————————————————————          Faribault    |
                    |Brian Russell————         |Caleb Breyer————— 
Brian Russell——————————————————————————— #937 bye     |         |#1029 Fall 133  |
 Rochester Century                    |Bobbe Dulitz—————         |
bye—————————————————————————————————————         |#1001 Fall 258    Third Place  |
                    |Bobbe Dulitz—————         Caleb Breyer————— |
Bobbe Dulitz———————————————————————————— #938 bye              #1071 Fall 302  |
 Austin                          Taylor Giordano——         |
Aaron Burt——————————————————————————————          Rochester John Ma|         |
 Rochester Mayo             |Aaron Burt———————         |Taylor Giordano—— 
Jordan Smith———————————————————————————— #939 Fall 103  |         |#1030 Fall 249  
 Winona/Winona Cotter                   |Quin Schultz————— 
bye—————————————————————————————————————         |#1002 Fall 240  
                    |Quin Schultz————— 
Quin Schultz———————————————————————————— #940 bye     
 Northfield               
                              Bobbe Dulitz—————  Fifth Place
                              Austin      |Quin Schultz————— 
                                      |#1047 Fall 246  
                              Quin Schultz————— 
                              Northfield    

189AAA
Michael Hirsch (11) 34-3———————————————— 
Austin                 |Michael Hirsch——— 
                    |#817 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Michael Hirsch——— 
                             |#885 Fall 05   |
                             |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |
                    |Steve Smith——————         |
                    |#818 bye              |
Steve Smith (11) 1-22———————————————————                  |Michael Hirsch——— 
Winona/Winona Cotter                            |#975 Fall 456  |
                                      |         |
Kevin Palacios (10) 14-16———————————————                  |         |
Faribault                |Kevin Palacios———         |         |
                    |#819 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Coyte Kuefner————         |
                             |#886 Fall 135           |
                             |                  |
bye—————————————————————————————————————         |                  |
                    |Coyte Kuefner————                  |
                    |#820 bye                CHAMPION   |
Coyte Kuefner (9) 20-4——————————————————                   Jake Minske—————— 
Owatonna                                   #1074 5-0    |
                                               |
JD Seiler (12) 6-5——————————————————————                           |
Albert Lea Area             |JD Seiler————————                  |
                    |#821 bye     |                  |
bye—————————————————————————————————————         |Tyler Lande——————         |
                             |#887 Fall 152  |         |
                             |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |         |
                    |Tyler Lande——————         |         |
                    |#822 bye              |         |
Tyler Lande (12) 15-23——————————————————                  |Jake Minske—————— 
Rochester John Marshall                           |#976 Fall 44   
                                      |
Tom Pfahning (10) 0-2———————————————————                  |
Northfield               |Tom Pfahning—————         |
                    |#823 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Jake Minske—————— 
                             |#888 Fall 133  
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Jake Minske—————— 
                    |#824 bye     
Jake Minske (12) 37-4———————————————————          Michael Hirsch———  TRUE SECOND
Rochester Mayo                       Austin      |Michael Hirsch——— 
                              bye—————————————— #1090 no match  
                                      
                              Coyte Kuefner———— 
bye—————————————————————————————————————          Owatonna     |
                    |Tom Pfahning—————         |Coyte Kuefner———— 
Tom Pfahning———————————————————————————— #941 bye     |         |#1031 16-13   |
 Northfield                        |JD Seiler————————         |
bye—————————————————————————————————————         |#1003 Fall 24    Third Place  |
                    |JD Seiler————————         Coyte Kuefner———— |
JD Seiler——————————————————————————————— #942 bye              #1073 9-4    |
 Albert Lea Area                      Tyler Lande——————         |
bye—————————————————————————————————————          Rochester John Ma|         |
                    |Kevin Palacios———         |Tyler Lande—————— 
Kevin Palacios—————————————————————————— #943 bye     |         |#1032 Fall 253  
 Faribault                        |Kevin Palacios——— 
bye—————————————————————————————————————         |#1004 Fall 18  
                    |Steve Smith—————— 
Steve Smith————————————————————————————— #944 bye     
 Winona/Winona Cotter          
                              JD Seiler————————  Fifth Place
                              Albert Lea Area |Kevin Palacios——— 
                                      |#1048 Fall 330  
                              Kevin Palacios——— 
                              Faribault    

215AAA
Ethan Reed (12) 32-4———————————————————— 
Albert Lea Area             |Ethan Reed——————— 
                    |#825 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Ethan Reed——————— 
                             |#889 Fall 117  |
                             |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |
                    |Oscar Garza——————         |
                    |#826 bye              |
Oscar Garza (11) 6-22———————————————————                  |Ethan Reed——————— 
Faribault                                  |#977 Fall 110  |
                                      |         |
Sam Gaul (10) 20-16—————————————————————                  |         |
Rochester Century            |Sam Gaul—————————         |         |
                    |#827 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Corey Black——————         |
                             |#890 10-2             |
                             |                  |
bye—————————————————————————————————————         |                  |
                    |Corey Black——————                  |
                    |#828 bye                CHAMPION   |
Corey Black (12) 19-11——————————————————                   Ethan Reed——————— 
Rochester Mayo                                #1076 Fall 449  |
                                               |
Cody Johnson (12) 29-13—————————————————                           |
Owatonna                |Cody Johnson—————                  |
                    |#829 bye     |                  |
bye—————————————————————————————————————         |Cody Johnson—————         |
                             |#891 8-0     |         |
                             |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |         |
                    |Brett Kraemer————         |         |
                    |#830 bye              |         |
Brett Kraemer (11) 16-19————————————————                  |Derrick Jacobs——— 
Austin                                   |#978 7-3     
                                      |
Cole Swanson (11) 22-20—————————————————                  |
Rochester John Marshall         |Cole Swanson—————         |
                    |#831 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Derrick Jacobs——— 
                             |#892 TF 355 16-0 
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Derrick Jacobs——— 
                    |#832 bye     
Derrick Jacobs (12) 29-6————————————————          Derrick Jacobs———  TRUE SECOND
Northfield                         Northfield    |Derrick Jacobs——— 
                              bye—————————————— #1091 no match  
                                      
                              Corey Black—————— 
bye—————————————————————————————————————          Rochester Mayo  |
                    |Cole Swanson—————         |Corey Black—————— 
Cole Swanson———————————————————————————— #945 bye     |         |#1033 Fall 42  |
 Rochester John Marshall                 |Cole Swanson—————         |
bye—————————————————————————————————————         |#1005 Fall 400    Third Place  |
                    |Brett Kraemer————         Cody Johnson————— |
Brett Kraemer——————————————————————————— #946 bye              #1075 12-0    |
 Austin                          Cody Johnson—————         |
bye—————————————————————————————————————          Owatonna     |         |
                    |Sam Gaul—————————         |Cody Johnson————— 
Sam Gaul———————————————————————————————— #947 bye     |         |#1034 Fall 339  
 Rochester Century                    |Sam Gaul————————— 
bye—————————————————————————————————————         |#1006 4-3    
                    |Oscar Garza—————— 
Oscar Garza————————————————————————————— #948 bye     
 Faribault               
                              Cole Swanson—————  Fifth Place
                              Rochester John Ma|Cole Swanson————— 
                                      |#1049 3-0    
                              Sam Gaul————————— 
                              Rochester Century

285AAA
Casey Dehn (12) 39-2———————————————————— 
Owatonna                |Casey Dehn——————— 
                    |#833 bye     |
bye—————————————————————————————————————         |Casey Dehn——————— 
                             |#893 Fall 325  |
                             |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |
                    |Alex Neilsen—————         |
                    |#834 bye              |
Alex Neilsen (11) 8-24——————————————————                  |Casey Dehn——————— 
Albert Lea Area                               |#979 Fall 236  |
                                      |         |
Rob Allen (12) 23-10————————————————————                  |         |
Northfield               |Rob Allen————————         |         |
                    |#835 bye     |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |Kevin Kimlinger——         |
                             |#894 Fall 350           |
                             |                  |
bye—————————————————————————————————————         |                  |
                    |Kevin Kimlinger——                  |
                    |#836 bye                CHAMPION   |
Kevin Kimlinger (12) 27-12——————————————                   Casey Dehn——————— 
Rochester Mayo                                #1078 Fall 313  |
                                               |
Cole Wilson (11) 37-5———————————————————                           |
Faribault                |Cole Wilson——————                  |
                    |#837 bye     |                  |
bye—————————————————————————————————————         |Cole Wilson——————         |
                             |#895 Fall 149  |         |
                             |         |         |
bye—————————————————————————————————————         |         |         |
                    |Thomas Herrera———         |         |
                    |#838 bye              |         |
Thomas Herrera (10) 9-29————————————————                  |Pen Maclin——————— 
Austin                                   |#980 2-0     
                                      |
Brandon Slocum (11) 8-14————————————————                  |
Winona/Winona Cotter          |Brandon Slocum———         |
                    |#839 bye     |         |
bye—————————————————————————————————————         |Pen Maclin——————— 
                             |#896 Fall 50   
                             |
bye—————————————————————————————————————         |
                    |Pen Maclin——————— 
                    |#840 bye     
Pen Maclin (12) 32-6————————————————————          Pen Maclin———————  TRUE SECOND
Rochester John Marshall                  Rochester John Ma|Pen Maclin——————— 
                              bye—————————————— #1092 no match  
                                      
                              Kevin Kimlinger—— 
bye—————————————————————————————————————          Rochester Mayo  |
                    |Brandon Slocum———         |Kevin Kimlinger—— 
Brandon Slocum—————————————————————————— #949 bye     |         |#1035 Fall 321  |
 Winona/Winona Cotter                   |Thomas Herrera———         |
bye—————————————————————————————————————         |#1007 Fall 251    Third Place  |
                    |Thomas Herrera———         Cole Wilson—————— |
Thomas Herrera—————————————————————————— #950 bye              #1077 7-0    |
 Austin                          Cole Wilson——————         |
bye—————————————————————————————————————          Faribault    |         |
                    |Rob Allen————————         |Cole Wilson—————— 
Rob Allen——————————————————————————————— #951 bye     |         |#1036 Fall 523  
 Northfield                        |Rob Allen———————— 
bye—————————————————————————————————————         |#1008 6-0    
                    |Alex Neilsen————— 
Alex Neilsen———————————————————————————— #952 bye     
 Albert Lea Area            
                              Thomas Herrera———  Fifth Place
                              Austin      |Rob Allen———————— 
                                      |#1050 Fall 132  
                              Rob Allen———————— 
                              Northfield    

Would you like to receive the latest Minnesota wrestling news in your inbox?